De smulpaap

privacybeleid / Disclaimer

(via elke webpagina van onze website raadpleegbaar)

 


Traiteur De smulpaap hecht belang aan uw privacy.  Voor onze werking hebben wij in bepaalde gevallen bepaalde persoonsgegevens van u nodig, zodat wij onze opdracht(en) kunnen uitvoeren.

 

Algemene informatie en contactgegevens

 

Deze website is eigendom van Traiteur De smulpaap BILZEN

Contactgegevens: Lindestraat 15, 3740, BILZEN

Adres maatschappelijk zetel: Lindestraat 15, 3740, BILZEN (eenmanszaak)

Beroepstitels: TSO Hotel (verleend door België), Eurhodip (Europees), Bachelor in Hotelbeheer (verleend door België)

Telefoon: 0492 065515

E-mail: info@traiteurdesmulpaap.be

Ondernemingsnummer: 0675.643.404

B.T.W.-nummer: BTW BE 0675.643.404

De toezichthoudende autoriteit inzake voedselveiligheid: FAVV

Verzekerd bij: Horecaverzekeringen (Fidea)

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Traiteur De smulpaap, Lindestraat 15 te BILZEN,  respecteert de Belgische en Europese wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van het privéleven en de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

Toepassingsgebied

Deze Privacyverklaring betreft de verwerking van persoonsgegevens van klanten, leveranciers, medewerkers, experten en andere partijen, evenals hun gevolmachtigde vertegenwoordigers.

 

 

Gegevens die wij verzamelen en verwerken

Traiteur De smulpaap verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- voornaam en familienaam

- bedrijfsnaam

- adresgegevens

- telefoonnummer(s)

- e-mailadres

- B.T.W.-nummer

- wanneer u een overschrijving doet: uw bankrekeningnummer

- gegevens over uw activiteiten op onze website

- betalings- en facturatiegegevens

- rijksregisternummer of nationaal identificatienummer

- financiële identificatiegegevens, zoals uw bankrekeningnummer

- beeld- en geluidsopnamen

- internetbrowser en apparaattype

- belangrijke informatie over voedselallergieën en -intoleranties, aan ons verstrekt door de klant of gast

- andere informatie die nodig is om onze overeenkomsten en opdrachten uit te voeren

- andere dan de bovenstaande informatie die ons ongevraagd door belanghebbenden wordt bezorgd

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij per abuis zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@traiteurdesmulpaap.be. Dan verwijderen wij deze informatie.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Traiteur De smulpaap neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Traiteur De smulpaap) tussen zit. Traiteur De smulpaap gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Microsoft Windows, JVL Webhosting voor onze website, Online Banking van Argenta, RoundCube (online e-mailtool) om onze klanten te contacteren en persoonsgegevens bij te houden, Google Drive en OneDrive.  De gebruikte systemen zijn GDPR-proof en dus in het belang van uw privacy.

 

Doeleinden en rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

 

De door u meegedeelde relevante persoonsgegevens (voornaam, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, in voorkomend geval: BTW-nummer, informatie over allergieën en of intolerantie, ...) zullen gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

 

- ons klantenbeheer, verwerking van aanvragen, vragen en bestellingen, het afhandelen van uw betaling, het maken van afspraken, u contacteren om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, u te informeren of wijzigingen van onze goederen en diensten, om goederen e/of diensten bij u of op de feestlocatie af te leveren en voor het uitwisselen van informatie m.b.t. opdrachten / te leveren goederen en / of diensten (rechtsgrond: het afsluiten, beheren en uitvoeren van de opdracht / het contract).

 

- het versturen van nieuwsbrieven en/of reclamefolders, al dan niet via e-mail, om u op de hoogte te houden van onze acties en activiteiten en voor reclame- of (direct) marketingdoeleinden (rechtsgrond: uw actieve toestemming).  In dit geval vragen wij steeds voorafgaand uw actieve en schriftelijke toestemming of overeenkomst.

 

- het contacteren van onze klanten i.f.v. onze overeenkomsten en opdrachten (rechtsgrond: het afsluiten, beheren en uitvoeren van de opdracht / het contract)

 

- Wij maken gebruik van cookies en Google Analytics (zie verderop) om het gedrag van onze websitebezoekers te analyseren en op die manier onze website te verbeteren en ons aanbod aan te passen aan de voorkeuren. (rechtsgrond: gerechtvaardigd belang)

 

- het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals o.a. het maken van facturen (rechtsgrond: wettelijke verplichting en / of wettelijke toelating)

 

Wij vragen enkel de persoonsgegevens die we minimaal nodig hebben om onze opdracht uit te voeren.  We ontvangen en verwerken uw gegevens zowel op papier (bv. een bestelling op papier, een persoonlijk briefje, ...), elektronisch (bv. oproepenlijst en contactpersonenlijst telefoon / GSM,) als digitaal (bv. e-mail: contactpersonenlijst e-mail, cookies, Google Analytics, ...).

 

Onze elektronische / digitale systemen zijn beveiligd d.m.v. wachtwoorden, antivirussoftware en firewall.  Vanaf februari 2018 is elke verbinding met onze website vesleuteld met SSL (https://).  Gevoelige gegevens kunnen op die manier niet door derden worden onderschept.  Bij aanmelding op ons e-mailplatform is tweestapsauthenticatie (= inloggen in 2 stappen en met een extra code) ingesteld om ongewenste bezoekers buiten te houden.  Dit geldt ook voor het Google-account op naam van onze zaak en alle daaraan gekoppelde toepassingen.  Ons papieren register met persoonsgegevens wordt bewaard in een brandvrije kluis.

 

Indien het verzamelen en / of verwerken van uw gegevens een wettelijke of contractuele verplichting of noodzakelijke voorwaarde voor de uitvoering van onze opdracht(en) is, kunnen wij bij niet-verstrekking van de nodige persoonsgegevens door de (potentiële) klant de betrokken goederen en / of diensten helaas niet leveren.  Wij gaan in deze uit van uw begrip.

 

Indien wij uitzonderlijk uw persoonsgegevens zouden krijgen zonder uw voorafgaande toestemming, verplichten wij ons ertoe u hiervan binnen 30 dagen (of bij ons eerste contact) op de hoogte te brengen.

 

Wij houden uiteraard geen irrelevante en / of gevoelige informatie bij, zoals ras, seksuele voorkeur e.d.  Informatie over voedselallergieën en -intoleranties kunnen wel door ons worden bijgehouden om de klant van dienst te zijn.  Het is immers in uw belang om ons hiervan op de hoogte te brengen.

 

Duur van de opslag van persoonsgegevens

 

De gegevens van personen / klanten worden in ons contactpersonenregister - om organisatorische redenen - bijgehouden tot 30 juni volgend op het jaar waarin u voor het eerst contact met ons opnam (bij Google Analytics: 14 maanden vanaf het eerste bezoek van de website) of in voorkomend geval tot het moment waarop u aangeeft uw gegevens uit onze bestanden te willen laten verwijderen.  Dit kan op eenvoudig verzoek d.m.v. een e-mail aan info@traiteurdesmulpaap.be .  We verwijderen alle oorsponkelijke e-mails met contactgegevens maximum 3 maanden na verzending. Informatie m.b.t. bestellingen die ons telefonisch bereiken, worden vernietigd van zodra we de betreffende producten en / of diensten hebben geleverd.

De gegevens van personen die zich inschrijven voor onze digitale Nieuwsbrief (via e-mail) worden om praktische redenen zolang bewaard als de betrokken persoon / klant dat nodig acht (en op de hoogte wenst te blijven) en dus tot deze laatste zich uitschrijft voor deze Nieuwsbrief.  Dit kan op eenvoudig verzoek d.m.v. een e-mail aan info@traiteurdesmulpaap.be .  Op die manier zijn de klanten die dit willen, altijd op de hoogte van ons reilen en zeilen.  De duur van de opslag van sommige gegevens is wettelijk geregeld (bv. facturen).  In dit geval hanteren wij de periodes die voorzien zijn in de betreffende wet- en / of regelgeving.

 

Recht op inzage, aanpassing, wissen en overdracht van de persoonsgegevens

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart die wij u terugbezorgen) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Traiteur De smulpaap, Lindestraat 15 te BILZEN, info@traiteurdesmulpaap.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u via deze weg ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet relevant zouden zijn.  U kunt eveneens vragen om uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen of over te dragen.  Wij doen ons best om hieraan zo snel mogelijk gehoor te geven (binnen 1 week na uw bericht; in geval van overmacht: zo snel mogelijk en binnen de wettelijk voorziene termijn).

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Traiteur De smulpaap, Lindestraat 15 te BILZEN (info@traiteurdesmulpaap.be).  Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

 

Traiteur De smulpaap te Bilzen kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze / deze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

 

Klachten en Privacycommissie (Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer)

 

Indien u vindt of het gevoel heeft dat uw privacyrechten geschonden zouden zijn, mag u ons dit altijd laten weten.  Wij proberen het probleem dan zo snel mogelijk op te lossen.  U heeft steeds het recht om een klacht te uiten bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

 

Wijze van gegevensverwerking en ontvangers van persoonsgegevens

 

Wij ontvangen uw gegevens nooit van derden.  De gegevens die wij van u via e-mail ontvangen, worden tot maximum 3 maanden na de uitvoering van de opdracht of het contract bijgehouden in de e-mailtool Roundcube via de websitebuilder JVL.  Deze tool is versleuteld met SSL.  De contactgegevens die wij telefonisch van u ontvangen, worden op papier bewaard in een brandvrije kluis.

Indien u ons contacteert via de contact- en / of bestelformulieren op onze webpagina 'Contact', wordt u uitdrukkelijk gevraagd of u akkoord gaat met onze Algemene voorwaarden en ons Privacybeleid (waarvan ons cookiesbeleid integraal deel uitmaakt) en worden uw relevante persoonsgegevens - mits uw uitdrukkelijke toestemming - ingevoerd en verwerkt in onze online e-mailtoepassing in RoundCube binnen de websitebouwer van JVL.  JVL garandeert ons dat al hun tools privacyproof zijn en dat uw gegevens bij hen dus in goede handen zijn.  Een kopie van elke e-mail wordt om organisatorische redenen doorgestuurd naar het persoonlijk e-mailaccount van Outlook van de zaakvoerder, wat ook beschermd is met tweestapsauthenticatie (= met een extra code) en beveiligd met een versleutelde SSL-verbinding (https://).  Deze kopieën worden na maximum 3 maanden verwijderd uit de Inbox en Prullenbak.

Verder worden alle persoonsgegevens op papier bewaard zoals hierboven beschreven.  We bewaren deze gegevens met opzet op papier en slechts zo kort mogelijk digitaal om zoveel mogelijk risico's uit te sluiten.

Uw gegevens worden gebruikt voor interne processen en zijn enkel toegankelijk voor medewerkers en de boekhouding van Traiteur de smulpaap te Bilzen.  Onze medewerkers en boekhouder zijn allen verplicht tot geheimhouding.  Tenzij u hiervoor uitdrukkelijke toestemming geeft, delen wij uw persoonsgegevens nooit met derden, tenzij er een wettelijke grond / verplichting mee gemoeid is (zoals bv in geval van een boekhoudkundige controle) .  Lees ook onze info over het gebruik van cookies en Google Analytics.

 

Het gebruik van “cookies”.

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen technische en functionele 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden, evenals analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.  Cookies zorgen voor een vlot werkende website.

 

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

 

Bij uw aanmelding op onze website vragen wij via een banner onderaan de webpagina uitdrukkelijk uw instemming met ons cookiesbeleid.  U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.  Meer informatie over cookies en hoe u deze zelf kunt beheren, afhankelijk van uw browser, vindt u op deze website.  

 

Google analytics

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Bij uw bezoek aan onze website vragen wij via een banner uw uitdrukkelijke instemming met ons cookiesbeleid.  De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben in onze instellingen de termijn voor gegevensbehoud ingesteld op de minimumperiode, d.i. 14 maanden te tellen vanaf uw eerste bezoek aan onze website.  Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van onze (deze) website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor (en in hun privacybeleid) omschreven.  Servers van bepaalde gebruikte diensten (bv. Google Analytics) staan mogelijk in derde landen buiten Europa.  Google heeft hiervoor passende waarborgen getroffen.  Traiteur De smulpaap neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Google zelf anonymiseert en beveiligt uw gegevens in overeenstemming met zijn privacybeleid

 

Als u niettemin de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via didier_meers@hotmail.com

 

Lijst van Verwerkers

 

De onderstaande bedrijven / personen verwerken voor ons uw persoonsgegevens.  Wij hebben verwerkersovereenkomsten met hen gesloten.  Zij werken naar eigen zeggen GDPR-proof.

 

- JVL Webhosting en e-mailtoepassing RoundCube

- Argenta bank

- ADMB sociaal secretariaat

- boekhouder Theijbers, Bilzen

- bepaalde overheidsinstanties (bv. in geval van boekhoudkundige en andere controles)

- Google Analytics

- andere dan hierboven vermelde Verwerkers, ENKEL INDIEN STRIKT VEREIST

 

Intrekking van uw toestemming

 

U heeft het recht om elke toestemming in verband met het verzamelen en / of verwerken van persoonsgegevens in te trekken.  We vragen u om dit schriftelijk te doen d.m.v. een e-mail aan info@traiteurdesmulpaap.be.  Wij reageren hierop binnen de wettelijke vastgestelde termijn.