De smulpaap

Algemene voorwaarden

Wij vragen uw aandacht voor de algemene voorwaarden van Traiteur De smulpaap Bilzen m.b.t. cateringopdrachten zowel op verplaatsing als bij levering of afhaling en de ontvangsten.  Bij het plaatsen van een bestelling gaan beide partijen automatisch akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.  Het staat Traiteur De smulpaap vrij om in geval van overmacht of extreme drukte een bestelling te weigeren, zonder dat hierbij uiteraard sprake is van discriminerende gronden.

 

Toepassingsgebied

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de door Traiteur De smulpaar Bilzen te leveren producten of te verrichten diensten, zowel bij het afhalen van gerechten door de klant als bij levering als in het geval van catering. Traiteur De smulpaap kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die hem onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd door de daartoe bevoegde personen.  Bestellingen zijn pas geldig na bericht van Traiteur De smulpaap Bilzen.

 

Partijen

 

Onderstaande partijen komen overeen hetgeen volgt in dit document:

1. Traiteur De smulpaap Bilzen, Lindestraat 15, 3740 BILZEN, nader ook te noemen “Traiteur De smulpaap” of “wij”.

2. De opdrachtgever, nader ook te noemen “de klant” of “u”.

 

Traiteur De smulpaap contacteren

 

Omwille van de vernieuwde privacywetgeving, vragen wij u om ons telefonisch of via de webpagina 'Contact' te contacteren en niet rechtstreeks op ons e-mailadres info@traiteurdesmulpaap.be, tenzij u in uw e-mail verklaart onze Algemene voorwaarden en ons Privacybeleid te hebben gelezen en ermee akkoord te gaan.  Via de contactformulieren kunt u zich immers op een eenvoudige manier akkoord verklaren met onze Algemene voorwaarden en ons Privacybeleid.  Indien u ons rechtstreeks via e-mail contacteert zonder het bovenstaande te verklaren, kunnen wij u onze diensten helaas niet aanbieden, aangezien wij over uw persoonsgegevens moeten kunnen beschikken (= verzamelen en verwerken) voor de uitvoering van onze opdrachten.  Daarvoor hebben we uw uitdrukkelijke toestemming nodig.

U kunt ons ook per post contacteren: Traiteur de smulpaap, Lindestraat 15, 3740 Rijkhoven (BILZEN).

 

Offertes

 

Indien Traiteur De smulpaap Bilzen een offerte aan u heeft uitgebracht, is deze bindend voor een periode van 1 week, gerekend vanaf de datum van verzending. Na 7 dagen komt het aanbod te vervallen, zonder dat daarvoor een nadere vermelding van ons nodig is. Deze termijn kan op verzoek van de klant worden verlengd met 1 week.

 

Prijzen

 

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 6 % BTW (afhaal of levering) en zijn altijd exclusief vervoer, dienst en/of personeel, huur materialen, tenzij anders vermeld of tenzij schriftelijk anders overeengekomen. In bepaalde gevallen (b.v. bij catering, verkoop van alcoholhoudende dranken, take-away van luxegoederen, ... ) legt de wetgeving een hoger B.T.W.-percentage op.  Wij zijn in dat geval verplicht om u dit hogere B.T.W.-percentage door te rekenen.  U kunt het aangepaste bedrag inclusief B.T.W. in dat geval ook vooraf zelf berekenen door het vermelde bedrag incl. 6 % B.T.W. te delen door 1,06 en te vermenigvuldigen met respectievelijk 1,12 (in het geval van 12% B.T.W.) of 1,21 (in het geval van 21 % B.T.W.).  Vraag ons in geval van onduidelijkheid om informatie.   In het geval van onvoorziene verhoging van kostprijsbepalende factoren mogen wij de in onze offerte vermelde prijzen die onderhevig zijn aan de onvoorziene verhoging dienovereenkomstig met maximum 15% verhogen zonder voorafgaand akkoord van de klant. Onvoorziene kosten op het tijdstip van de catering kunnen achteraf opgenomen worden in het eindfactuur. Indien u akkoord gaat met de offerte, wordt u verzocht een kopie van de offerte en van deze algemene voorwaarden voor akkoord gehandtekend aan ons te retourneren. (per brief, fax of e-mail). Zolang dit niet gebeurd is binnen de gestelde offertetermijn kan de bestelling van de klant niet door ons bevestigd worden.

 

Menu- en drankenkeuze

 

De keuze van het menu, wijnen en andere zaken vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant.  Houd - in het bijzonder - rekening met allergieën.  Wij assisteren onze klanten daar graag bij.  Van 20/12 t.e.m. 31/12 zijn bij ons enkel onze eindejaarsmenu's te verkrijgen.

 

Levering

 

Wij hanteren de onderstaande prijzen voor leveringen:

- binnen een straal van 3 km van Traiteur De smulpaap: € 3,00 per levering

- binnen een straal van 4 à 5 km van Traiteur De smulpaap: € 7,00 per levering

- binnen een straal van 6 à 10 km van Traiteur De smulpaap: € 12,00 per levering

- binnen een straal van 11 à 20 km van Traiteur De smulpaap: € 17,00 per levering

Deze prijzen zijn inclusief B.T.W.

 

Bekendmakingen

 

Wij hebben het recht onze diensten en naam bekend te maken d.m.v. reclame zoals visitekaartjes, bedrukte onderleggers, kledij, digitale reclame op de locatie en tijdstip van de cateringopdracht, alsook het recht om de naam van de klant of diens bedrijf als referentie op te nemen voor commerciële doeleinden (o.a. op sociale media) zonder voorafgaand akkoord, tenzij u dit schriftelijk weigert bij uw reservatie. Traiteur De smulpaap Bilzen gaat er redelijkerwijze van uit dat de klant geen bezwaar heeft bij het maken en publiceren van foto's voor commerciële doeleinden op o.a. sociale media.  Indien de klant dit niet wenst, laat hij dit Traiteur De smulpaap Bilzen uiterlijk 1 week voor het evenement weten via e-mail.  Zelfs na het plaatsen van een bericht of afbeelding op sociale media heeft men het recht om deze te laten verwijderen.  Traiteur De smulpaap Bilzen zal echter niet in gebreke worden gesteld voor het ongewenst plaatsen van informatie, afbeeldingen en / of berichten op (sociale) media indien de klant niet vooraf schriftelijk te kennen heeft gegeven dat hij dit niet wenst.  De betreffende afbeelding of informatie zal in dat geval gewoon verwijderd worden.

 

Informatieplicht van de klant

 

Uiterlijk 10 dagen voor aanvang van uw evenement vernemen wij graag de volgende definitieve gegevens (voor nota bindend):

1. Het aantal gasten waarvoor de reservatie/bestelling bestemd is, voor nota bindend;

2. De exacte locatie en tijdsbepaling;

3. Aanpassingen met betrekking tot huurartikelen;

4. De naam en adres voor verzending van de nota ( Btw-plichtigen zijn gebonden hun gegevens te vermelden );

5. Overige details zoals bedienend personeel, wensen ten behoeve van de bloemen en andere decoratie.

Alles waarover geen expliciete afspraken zijn gemaakt, wordt door de klant verzorgd.

 

Traiteur De smulpaap Bilzen zal met grote zorg uw opdracht uitvoeren zoals overeengekomen. 

 

Aansprakelijkheid / Schade

 

Traiteur De smulpaap Bilzen heeft het recht eventuele schade aan en/of vermissing van haar eigendommen en/of huurartikelen in rekening te brengen aan de opdrachtgever ten belope van de nieuwprijs van het beschadigd materiaal + de gemaakte administratieve kosten. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van eigendommen van de klant, haar gasten en de eigenaar van de locatie van de cateringopdracht.

 

Veiligheid en hygiëne

 

Wij zullen de locatie bezoeken volgens afspraak om na te gaan welk materiaal nodig zal zijn, dient gehuurd te worden en om de brandveiligheid en hygiëne te controleren. Wij ontbinden de opdracht zonder kosten voor de klant indien de brandveiligheid en de algemene veiligheid/hygiëne op de locatie van het gebeuren niet gegarandeerd kunnen worden.

Traiteur De smulpaap Bilzen kan op basis van deze ontbindingsredenen niet aansprakelijk gesteld worden voor vergoeding ten opzichte van de klant. De klant verbindt zich ertoe een locatie te kiezen voor zijn evenement die de organisatie ervan op een gedegen wijze toelaat, zowel wat de keuken als de zaal / het restaurant betreft.  Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te zorgen voor voldoende grote, hygiënische en functionerende koelingen en diepvriezers op de plaats en het tijdstip van het evenement.  De klant maakt eveneens alle nodige afspraken met de eigenaar van de feestlocatie (sleutels, borden, bestek, elektriciteit, water, gas, ... ) en betaalt het gebruik en verbruik van nutsvoorzieningen zoals water, gas en elektriciteit.  Alle noodzakelijke benodigdheden moeten ter beschikking zijn van het keuken- en bedieningsteam.

 

Verantwoordelijkheden in geval van afhaal van voeding

 

Vanaf het moment dat de klant de voedingsmiddelen bij ons afhaalt, is hij of zij verantwoordelijk voor de veiligheid en hygiëne m.b.t. de afgehaalde voedingsmiddelen.  Gekoelde gerechten moeten op een temperatuur onder de 7°C worden vervoerd, ingevroren gerechten op maximum -18°C en warme gerechten op ten minste 65°C.  Indien de klant niet beschikt over geschikte transportmiddelen, kan hij of zij bij ons een thermobox huren.

Op de plaats en het tijdstip van de gelegenheid is het in dit geval ook de verantwoordelijkheid van de klant om het eten op de hierboven aangegeven temperaturen te bewaren / aan te bieden.  Voedingsmiddelen worden onverwijld op de gewenste temperaturen gebracht of gehouden.

Voedingsmiddelen die gedurende langere tijd warm gehouden zijn, dienen na de gelegenheid veiligheidshalve weggegooid te worden.  De voedingsmiddelen die in koelingen of diepvriezers bewaard worden, moeten afgedekt worden met plastiekfolie.

 

Allergieën en intoleranties

 

Het is aan de klant om, ten laatste 1 week op voorhand, alle relevante informatie m.b.t. allergieën en . of intoleranties via e-mail door te geven aan Traiteur De smulpaap Bilzen.  De meerprijs voor het aanpassen van bepaalde gerechten wordt doorgerekend aan de klant. Dit wordt per geval beoordeeld.  Hoewel wij onze uiterste best doen om kruisbesmetting met allergenen te vermijden, kunnen al onze voedingsmiddelen minieme sporen van allergenen bevatten.  Druk gasten met een voedingsallergie of -intolerantie steeds op het hart om hun voorzorgen te nemen en een adrenalinepen / Epipen en aangepaste antihistaminica mee te nemen naar het feest, voor het geval zich onverhoopt alsnog problemen zouden voordoen.  Wees zelf ook voorzichtig dat u of uw gasten niet voor kruisbesmetting zorgt daar o.a. het gebruik van eenzelfde dienstbestek bij diverse gerechten e.d.  Meld ons ook steeds of het om een voedingsallergie ofwel om een intolerantie gaat en of we voedingsmiddelen met de vermelding ‘kan sporen van … bevatten’ of ‘is gemaakt in een fabriek waar ook …. worden verwerkt’ o.i.d. op het etiket al dan niet in de gerechten mogen worden verwerkt.  We spelen op veilig, maar willen niet meer voedingsmiddelen uitsluiten dan noodzakelijk is.  De samenstelling van onze gerechten kan ook veranderen.  Contacteer ons in geval van vragen.  De smulpaap kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van kruisbesmetting.  Door te bestellen, is de klant het hier uitdrukkelijk mee eens.

 

Betalingsvoorwaarden

 

1. Voorschot:

We aanvaarden enkel betaling in speciën of via ons bankrekeningnummer.   In bepaalde gevallen vragen wij van onze klanten een voorschot.  Wij verzoeken u in dit geval binnen twee (2) weken nadat de offerte akkoord bevonden is, doch uiterlijk tien (10) dagen vóór de aanvang van uw reservering/geplaatste bestelling, het voorschot over te maken op volgend rekeningnr: BE97 9731 7583 3449 / Traiteur De smulpaap Bilzen, onder vermelding van “Catering + Naam + Datum evenement”.  Hiervan kan in onderling overleg schriftelijk worden afgeweken indien beide partijen akkoord gaan.

 

2. In geval van levering van goederen zonder diensten, vragen wij u uiterlijk op het moment van de levering het afgesproken bedrag te betalen via overschrijving op ons bankrekeningnummer rek. BE97 9731 7583 3449 of cash bij levering.  In geval van catering kan het totaalbedrag (aangezien hierbij diensten ter plaatse worden voorzien) pas berekend worden na afloop van het feest of evenement.  Om die reden vragen wij u om in geval van catering het totaalbedrag cash te voorzien op het moment van uitreiking van de factuur.  Indien een voorschot werd betaald: betaling van het restant (saldo) van het eindfactuur (of in het geval geen voorschot werd betaald: het volledige factuurbedrag) moet in contanten op de dag van de cateringopdracht betaald worden of uiterlijk 7 dagen na factuurdatum indien schriftelijk zo overeengekomen met Traiteur De smulpaap Bilzen.

 

3. Annulering: a. Indien u een reservering annuleert, dient u dit zo spoedig mogelijk aan ons schriftelijk (per brief, fax of e-mail) bekend te maken. - Bij annulering tot maximaal 60 dagen vóór de aanvang van uw feest rekenen wij 10% management fee (berekend op het totaalbedrag van de bestelling) aan ter compensatie van de door ons gemaakte administratieve en andere kosten.  Bij annulering tussen 59 en 14 dagen vóór de aanvang van uw feest bedraagt de management fee 20 % van dit totaalbedrag.  Annuleert u tussen 13 dagen en 5 dagen voor de aanvang van uw feest, dan wordt 50% van het bestelbedrag in rekening gebracht. - Annuleert u nadien, dan wordt de gehele offerte aangerekend. b. Wij zullen niet kunnen worden aangesproken tot enige schadevergoeding van kosten als wij als gevolg van overmacht niet aan onze verbintenis kunnen voldoen. Onder overmacht wordt ondermeer verstaan: niet of niet-tijdige leverantie ten gevolge van niet of niet-tijdige levering van de toeleveranciers, transport/verkeersproblemen, hevige weersomstandigheden die normaal verkeer onveilig maakt, brand en lekkage op eigen locatie of op locatie van het gebeuren, stroomstoringen, plotse defecten aan koelmateriaal, diefstal, en andere onvoorziene omstandigheden.

 

4. Men kan een datum vastleggen alvorens een keuze te maken van de cateringopdracht (dit om zekerheid te hebben voor uw feest). De vastlegging van de datum kan mondeling gebeuren en aanvaard worden. De vastlegging van de datum wordt in vertrouwen genoteerd, is voor nota bindend en zal u schriftelijk bevestigd worden per mail of per brief. U heeft een kosteloze opzegtermijn van 5 werkdagen na verzending van het schrijven. Indien u nadien deze datum niet kan nakomen alvorens een offerte getekend te hebben, zullen wij u een administratieve kost + de kosten van de schade die hieruit voortvloeide aanrekenen met een minimum van  € 50 en maximum € 350.

 

Uw bestelling aanpassen

 

Aanpassen van uw bestelling kan tot 2 weken voor het evenement.  In bepaalde gevallen kan door een verkleining van de bestelling een aanpassing naar boven toe van de verkoopprijs per persoon optreden, als gevolg van de relatieve verzwaring van de vaste kosten.  Een vergroting van een bestelling kan, daarentegen, aanleiding zijn tot een aanpassing naar beneden van de verkoopprijs per persoon.  Dit wordt door Traiteur De smulpaap Bilzen per geval beoordeeld.  Binnen 2 weken voorafgaand aan het evenement kunnen geen wijzigingen meer worden aangebracht aan de bestelling en gelden de afgesproken aantallen.  De kostprijs van eventuele bestellingen van niet-deelnemers komt dan ten koste van de klant.

 

Factuur, niet-betaling en ingebrekestelling

 

Waar mogelijk worden facturen (in voorkomend geval) meestal digitaal verstuurd naar het e-mailadres middels hetwelke door de klant om informatie werd gevraagd dan wel de bestelling werd gedaan. De klant mag echter steeds kosteloos om een papieren factuur, afgeleverd met de post, verzoeken.  Bij niet-betaling binnen 30 dagen na factuurdatum, wordt u in gebreke gesteld per aangetekend schrijven. De hierbij gemaakte kosten worden mee verrekend in het verschuldigde eindtotaal. Bij niet-betaling binnen 3 dagen na de ingebrekestelling zal Traiteur De smulpaap Bilzen zich zonder voorafgaande vermelding beroepen op een incassobureau. De vermelde voorwaarden op het factuur overtreffen deze algemene voorwaarden enkel op de vermelde punten.

 

Eventuele klachten

 

Alle klachten dienen aangetekend geschreven te worden aan: Traiteur De smulpaap Bilzen, Lindestraat 15, 3740 BILZEN, en dit binnen een termijn van 5 kalenderdagen na de cateringopdracht. De datumstempel van de Post geldt als bewijs.  Alle klachten die nadien toekomen, worden als onbestaande beschouwd. Elke betwisting van het eindfactuur wordt volgens het Belgisch recht beslecht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de woonplaats van de consument behoren.

De consument kan in geval van een geschil gebruik maken van het Europees Platform Geschillen.  Meer info hierover is te vinden op de website http://ec.europa.eu/odr .  De klant verbindt zich ertoe eventuele geschillen eerst te proberen op te lossen in overleg en dialoog met Traiteur De smulpaap Bilzen.

 

Disclaimer

 

Deze website is eigendom van Traiteur De smulpaap BILZEN

Contactgegevens: Lindestraat 15, 3740, BILZEN

Adres maatschappelijk zetel: Lindestraat 15, 3740, BILZEN (eenmanszaak)

Beroepstitels: TSO Hotel (verleend door België), Eurhodip (Europees), Bachelor in Hotelbeheer (verleend door België)

Telefoon: 0492 065515

E-mail: info@traiteurdesmulpaap.be

Ondernemingsnummer: 0675.643.404

B.T.W.-nummer: BTW BE 0675.643.404

De toezichthoudende autoriteit inzake voedselveiligheid: FAVV

Verzekerd bij: Horecaverzekeringen (Fidea)

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Traiteur De smulpaap of rechthoudende derden.  Alle rechten blijven voorbehouden.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

 

Traiteur De smulpaap levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Traiteur De smulpaap kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via info@traiteurdesmulpaap.be.

 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Traiteur De smulpaap geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

 

Traiteur De smulpaap kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Traiteur De smulpaap verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site en op de door ons geleverde goederen en diensten. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van Traiteur De smulpaap is gelegen, bevoegd.

 


 

 

Traiteur De smulpaap Bilzen

 

 

 

 

 

Handtekening                                 Datum

 

 

Voor akkoord, gelezen en goedgekeurd voor uitvoering; De klant (naam en handtekening):